Атестація педагогів

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не росповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Педагогічний працівник має право

  • Подати заяву на позачергову атестацію.
  • Подати заяву на відмову від чергової атестації, якщо на це є підстава.
  • На обов’язкове ознайомлення з характеристикою не пізніше, ніж за 10 днів до засідання атестаційної комісії.
  • На обов’язкове отримання другого примірника атестаційного листа під розпис після рішення атестаційної комісії.

 

Умови атестації педагога

  • Наявність відповідної фахової педагогічної освіти.
  • Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків, відповідно до Конституції України (ст.10).
  • Обов’язкове навчання на курсах підвищення кваліфікації при обласному Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників раз на 5 років.

 

Не підлягають атестації педагогічні працівники

  • Які мають стаж безпосередньої педагогічної роботи менш ніж 3 роки.
  • Які перебувають на тривалому лікуванні та відпустці з догляду за дитиною до 3-річного віку.

 

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 

Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст” присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст другої категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст”, та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст першої категорії” присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст другої категорії”, та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії” присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією “спеціаліст першої категорії”, та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

Педагогічні звання “викладач-методист”, “учитель-методист”, “вихователь-методист”, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист” можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії” (для педагогічного звання “керівник гуртка – методист” – найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Педагогічне звання “вихователь-методист” може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.

Педагогічні звання “старший викладач”, “старший учитель”, “старший вихователь” можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії “спеціаліст вищої категорії” або “спеціаліст першої категорії” та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання “вихователь-методист” (для музичних керівників, інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), “старший учитель”, “старший вихователь”, якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.

Педагогічне звання “майстер виробничого навчання I категорії” може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

Педагогічне звання “майстер виробничого навчання II категорії” може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як 5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.

За матеріалами Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 року “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”.

 

План індивідуальної підготовки й проходження атестації

 

 

Рекомендації щодо оформлення матеріалів для викладачів та майстрів, які атестуються

 

ГРАФІК

роботи атестаційної комісії у Теплицькому професійному аграрному ліцеї

у 2020-2021 н.р.

 

№ з/п

Основні питання Дата проведення

Відповідальні

1 Видати наказ про створення атестаційної комісії До 20.09.20 Директор
2 Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації Вересень Директор
3 Прийняти заяви від педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації та перенесення строку чергової атестації.

Підготовка списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

До 10.10.20 Секретар атестаційної комісії

Директор

4 Провести засідання атестаційної комісії: розглянути подані документи, затвердити списки педпрацівників, які атестуються; графік проведення атестації, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації; довести його під розписку до відома осіб, які атестуються; видати наказ про проведення атестації педпрацівників До 20.10.20 Атестаційна комісія, голова атестаційної комісії
5 Скласти план підвищення кваліфікації та стажування, проводити контроль за їх виконанням Вересень Секретар, члени атестаційної комісії
6 Оформити куточок «Атестація в навчальному закладі» Жовтень Методист
7 Переглянути книги наказів, підготувати матеріал про результативність роботи педагогів, які атестуються, за 5 років Листопад Заступник директора
8 Підготувати бланки атестаційних листів встановленого зразка Листопад Секретар
9 Провести огляд кабінетів (вклад кожного вчителя у створення навчальної бази кабінету) Грудень Члени атестаційної комісії
10 Провести анкетування учнів, батьків з метою визначення рейтингу педагогів, які атестуються Жовтень-грудень Психолог
11 Провести засідання атестаційної комісії. Заслухати голів методичних  комісій про результативність роботи за 5 років, аналіз навчальної бази кабінетів та визначення рейтингу педагогів серед батьків та учнів» Грудень Голова атестаційної комісії
12 Провести відкриті уроки Жовтень-січень Члени атестаційної комісії
13 Провести позакласні заходи Жовтень-січень Члени атестаційної комісії
14 Провести контрольні зрізи знань учнів з метою

об’єктивної оцінки роботи педагога

Січень-березень Члени атестаційної комісії
15 Провести засідання атестаційної комісії. Аналіз відкритих уроків та позакласних заходів Лютий Голова атестаційної комісії
16 Перевірити документацію: плани, журнали, тощо Січень-лютий Заступник директора
17 Провести виставку методичних доробок педпрацівників, які атестуються Лютий Атестаційна комісія
18 Ознайомити колектив з творчими звітами педпрацівників Березень Атестаційна комісія
19 Подання характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період До 01.03.21 Керівник НЗ
20 Завершити вивчення роботи педагогів До 15.03.21 Атестаційна комісія
21 Ознайомити педагогів з характеристиками (під розписку) За 10 днів до засідання атестаційної комісії Секретар атестаційної комісії
22 Провести засідання атестаційної комісії, розглянути атестаційні матеріали, заслухати педагогів, які атестуються До 01.04.21 Голова атестаційної комісії
23 Оформлення атестаційних листів (2 примірника) Протягом 5 днів Секретар
24 Видати наказ про результати атестації педпрацівників Протягом 5 днів Голова атестаційної комісії
25 Довести до відома педагогічного працівника наказ про рішення атестаційної комісії під розпис та подати в бухгалтерію для нарахування заробітної плати У триденний строк після підписання наказу Секретар
26 Подати клопотання та звіт про підсумки атестації до атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації До 10.04.21 Голова атестаційної комісії
27 Внести в трудові книжки педагогів, які атестувались, рішення атестаційної комісії Травень-червень Секретар

 

Список

педагогічних працівників Теплицького професійного аграрного ліцею Вінницької області, які підлягають черговій атестації у 2020-2021 н.р.

ПІБ
Посада
Пед стаж
Результати попередньої атестації, дата
Термін та установа проходження ПК
Вид атестації (чергова, позачергова)
На що претендує
1
Шапошник Олена Віталіївна
викладач хімії, біології
19р
спеціаліст вищої категорії, 2016р.
2016р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»
2
Дяченко Марина Миколаївна
майстер виробничого навчання, електромонтер 4 розряд
18р
присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання другої категорії», 2018р.
2017р., м.Вінниця НМЦ ПТО
поза чергова
присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання першої категорії»
3
Росошенко Людмила Володимирівна
викладач хімії, біології
спеціаліст, атестується вперше
2019р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
4
Гижко Ігор Валентинович
викладач фізичної культури
10р
спеціаліст, атестується вперше
2018р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
5
Даценко Віра Анатоліївна
психолог
атестується вперше
чергова
відповідність займаній посаді, підвищення тарифного розряду
6
Гуменюк Микола Валентинович
майстер виробничого навчання, тракторист-машиніст кат.А,В,С,Д,Е
28р
14 тарифний розряд, 2016р.
2017р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
підтвердження  тарифного розряду
7
Коновалюк Ольга Йосипівна
майстер виробничого навчання, офісний службовець (бухгалтерія)
13р
12 тарифний розряд, 2016р.
2016р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
підвищення тарифного розряду
8
Січкаренко Олександр Іванович
майстер виробничого навчання, електромонтер 5 розряд
13р
12 тарифний розряд
2016р., м.Вінниця НМЦ ПТО
чергова
підвищення тарифного розряду