Дистанційне навчання

У зв’язку із призупиненням навчання в закладах освіти   рекомендуємо для організації освітнього процесу  в умовах карантину використовувати можливості технологій дистанційного навчання.

Для організації взаємодії вчителів, батьків та учнів особлива відповідальність покладається на адміністрацію закладів освіти, яка повинна розробити стратегію діяльності закладу під час карантину.

Дистанційне навчання здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 25.04.2013 №466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р.за № 703/23235.

Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння школярами навичок самостійної освітньої роботи, на формування в учнів ключових компетентностей.

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти  в умовах обмеження освітнього  процесу рекомендуємо використовувати форми дистанційного навчання.
  Дистанційне навчання – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою).

    Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.

Мережа Інтернет постійно розширює свої можливості, сервіси, розміщену з її допомогою інформацію, яка є значущою з точки зору освіти. Так, сучасні засоби телекомунікації, залучені майже в усі галузі освітньої діяльності, використовуються у процесі підготовки здобувачів освіти, дають можливість появи нових форм освіти, без яких стає неможливим розв’язання постійно поновлюваного спектру завдань, що висуває сучасна освіта

Інтернет багатофункціональний – поряд із функціями пошуковою (каталоги, колекції посилань) та інформаційною (електронні бібліотеки, віртуальні центри, бази даних, електронні книги і журнали, методична література) він виконує інтерактивну функцію, що дозволяє дітям (і викладачам) спілкуватися за допомогою електронної пошти, форумів і на персональних чатах, а також влаштовувати відеоконференції.

З розвитком Інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти. Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Відкрита освіта передбачає використання нових засобів телекомунікацій, залучаючи школяра до широкого відкритого інформаційного світу, також дозволяє молодій людині нової соціальної формації повніше реалізувати свої потенційні можливості. Без такого підходу не можливий розвиток індивідуальності, а в цілому – не можлива й еволюція всього суспільства.

Для дистанційного навчання дуже важливий зв’язок з учнем, тому що сучасне навчання (а особливо дистанційне) тяжіє до індивідуалізації. Під час очного навчання кожен має можливість поставити питання й одразу отримати відповідь. Учень, що знаходиться на відстані, не має такої можливості. З часом у нього може згаснути інтерес, розсіюватися увага. Дитині важко стимулювати себе до самостійного навчання, оскільки вона не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути найкращим учнем у класі) або просто проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому до викладача, що працює в системі дистанційного навчання, є певні вимоги: відповідати дуже швидко на листи; хвалити оперативність слухачів; встановити чіткий графік спілкування в режимі on-lіne і чітко його дотримуватися; створити атмосферу психологічного комфорту та ін. Важливо створити сприятливий настрій, емоційне піднесення. Учень має відчути, що його викладач не суворий контролер, а добрий учитель, який завжди допоможе. Необхідно створити умови для повноцінної самореалізації учня, прояву успішності, самоствердження, підвищення його самооцінки.

    Істотною рисою дистанційної педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту учнів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; системну діагностику особистих якостей учня і підтримка його індивідуального зростання; використання можливостей інформаційного освітнього середовища. Значущим фактором для досягнення якісних результатів є рівень організації педагогічного процесу мережевим викладачем.

У дистанційному навчанні важливо знати кожного учня, його особливості: інтроверт ваш учень чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається більше на відчуття, емоції, отже, варто організувати ситуацію для активної участі у дискусіях, інтроверту – індивідуальне письмове завдання, у якому він проявиться більше.

Створення комфортних умов полягає у відборі відповідного змісту з предмету, розширення його інформаційного поля за рахунок міжпредметної інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і нахилів старшокласників, зони їх найближчого розвитку. Предметний зміст при цьому набуває практико орієнтований характер і забезпечує не тільки вміння розв’язувати міжпредметні завдання, пов’язані з предметним змістом, але і сприяє становлення інформаційної, комунікативної компетентності здобувачів освіти, наприклад через розв’язання ситуаційних завдань, участі у проектній діяльності, дискусіях. Крім того, для успішного здійснення процесу дистанційного навчання педагоги  мають володіти технологічними аспектами організації освітньої діяльності здобувачів освіти, які містять у собі різні прийоми роботи в форумі, чаті, теле- і відеоконференціях, а також з електронною поштою та іншими комунікаційними засобами.

Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:

–  доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії здобувачів освіти;

–  індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для здобувачів освіти і педагогів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;

–  розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;

– соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей здобувачів освіти.

–  розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті;

–  обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, перш за все професійних (для вчителя) і освітніх (для здобувачів освіти);

–  організація дозвілля, відпочинку і розвитку.

 

Щодо організації дистанційного навчання

 

Основними перевагами дистанційного навчання є: екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група; можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в освітні системи тощо.

Отже, стрімкий розвиток глобалізації впливає на всі сфери життя людей – особистісну, соціальну, культурну. Політичний та технічний прогрес у найближчому майбутньому призведе до спілкування “на рівні людства”. Супутниковий зв’язок та Інтернет руйнують всі бар’єри в сучасному світі. Розвиток туризму, масової культури, масового продукту – усе веде до єднання в медіа просторі, а основним засобом спілкування стає мова.

Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

 

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається закладом освіти залежно від профілю навчальної дисципліни.

Розкривати нову тему, давати нові знання, провокувати думки можна також, використовуючи:

 • тематичний контент Youtube (тематичне відео, короткі ролики, фільми-екранізації, освітні канали, фільми BBC або National Geographic та ін.)
 • інфографіку;
 • аудіо-книги або підкасти, інтерв’ю з цікавими людьми;
 • youtube-канали викладачів-предметників;
 • блоги вчителів-предметників (за категоріями) та ін.

Для організації дистанційного та індивідуального навчання в закладах освіти можна також використовувати наступні веб-технології та програмні засоби.

 • Платформа Moodle – безкоштовна платформа з широкими можливостями кастомізації. Встановлюється тільки на свій сервер. Є безліч плагінів для розширення функціоналу. Вимагає навичок web-розробки для адміністрування.
 • Платформа Google Classroom – це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання. Завдяки платформі Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання.
 • Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об’єднавшись навколо процесу навчання у школі.
 • Платформа LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників. Крім того, Learningapps.org надає можливість дистанційного навчання кожному вчителю, адже дозволяє створити набір класів у власному акаунті, ввести дані про учнів, їх профілі, задати пароль для входу та викладати вправи для виконання.
 • Платформа Learning.ua – містить онлайн тести, інтерактивні завдання з математики, української мови.
 • Платформа Stepik – безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайн-курсів та уроків.
 • Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи здобувачів освіти та педагога.

Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в організації дистанційного навчання:

Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/

 iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 навчання:  онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами Києва, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки .

Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн курси України і світу із різних предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів

Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, історія України, фізика, географія, біологія)  https://www.ed-era.com/books/

Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/

Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для школи http://ukrprog.com/

Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН е-підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та інше) http://rozumniki.net/

Нова школа -навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  всіх предметів) http://novashkola.com.ua/

Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/

Ресурси для оцінювання:

 • Google Форми – додатки Google для анкетування, опитування, тестування, а також миттєвого оцінювання з можливістю встановлення балів за вірні відповіді. Результати можна зберігати та опрацьовувати в таблиці Google;
 • https://www.classtime.com/uk/ – платформа для миттєвої візуалізацієї рівня розуміння та прогресу усього класу в живому часі (безкоштовний доступ до функцій Classtime Преміум для вчителів індивідуально та цілих шкіл у період закриття школи через коронавірус / COVID-19);
 • https://onlinetestpad.com/ua – безкоштовний конструктор, який надає користувачеві сервіси для створення, публікації та проходження онлайн тестів, опитувань, кросвордів, логічних ігор, а також додаткові сервіси для зручності організації роботи з учнями. Відео щодо роботи на ресурсі – за посиланням https://youtu.be/fUrWqF-nL8A .

Ресурси для створення інтерактивних презентацій та формувального оцінювання:

https://nearpod.com/ (https://h5p.org/https://www.zeetings.com/https://go.playposit.com/https://goformative.com/,  https://www.mentimeter.com/  та ін.) – онлайн-платформи для створення інтерактивних презентацій. Вчитель може керувати демонстрацією презентації на ґаджетах учнів під час уроку, також учень може надіслати учневі презентацію для роботи в автономному режимі. Інтерактивні завдання, вбудовані у презентацію, надають можливість вчителю відслідковувати засвоєння матеріалу в реальному часі. Платформа має також свій інтерактивний плакат для колаборації. Відео щодо роботи на ресурсі – за посиланням https://youtu.be/sXxwVjaulTU

Ресурси для організації співпраці учасників освітнього процесу:

 • інтерактивні плакати, до прикладу, linoit.com – онлайн-ресурс, який надає зареєстрованим користувачам можливість створювати “полотна” (віртуальні дошки) та розміщувати на них наклейки (стікери, наліпки), які можуть містити текст, зображення, гіперпосилання, відеоматеріали. Як зареєстровані, так і незареєстровані користувачі можуть розміщувати наклейки на полотні, а також переміщувати або видаляти їх у разі потреби. Автор полотна може обирати один із трьох рівнів доступу до нього: “Публічний” (загальнодоступний), “Друзі” (обмежено доступний) та “Приватний” (недоступний, за винятком його автора). Згенероване посилання для спільного доступу автор полотна може розміщувати на сайтах, блогах, у соцмережах та інших Інтернет-ресурсах;
 • ментальні карти, до прикладу, coggle.it (ма?па думо?к або ма?па па?м’яті, розуму, асоціати?вна ка?рта, діаграма зв’язків (англ. Mind map) — діаграма на якій відображають словаідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї. В освітньому процесі можна використовувати для підготовки уроку, проведення мозкового штурму та інших видів співпраці з учнями. Відео по роботі з ресурсами – за посиланням https://youtu.be/cumdNsquMoQ; ·         документи хмарних сервісів (текстові, таблиці, презентації та ін.). Учнів можна запрошувати до спільної роботи над документами, надаючи доступ до них для редагування та ін.

Додатково

Загальні ресурси підготовки учнів

Тестування